آخرین خبرها در مورد '۰۰۰دنا معمولی' تعداد: ۱۵۴ خبر

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۲۰ مرداد ۱۴۰۱)  قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملا دیروز بدون تغییر بوده است.مدل خودروقیمت (تومان)سمند LX (ساده)۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰سمند LX (ساده) ۱۴۰۱۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰پژو...
افکار نیوز - دیروز

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۹ مرداد ۱۴۰۱+ جدول

بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۱۹مرداد ۱۴۰۱)  قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملا دیروز بدون تغییر بوده است.مدل خودروقیمت (تومان)سمند LX (ساده)۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰سمند LX (ساده) ۱۴۰۱۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰پژو...
افکار نیوز - ۲ روز پیش

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۸ مرداد ۱۴۰۱+ جدول

بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۱۸مرداد ۱۴۰۱)   قیمت خودرو  در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملا دیروز بدون تغییر بوده است.مدل خودروقیمت (تومان)سمند LX (ساده)۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰سمند LX (ساده) ۱۴۰۱۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰پژو...
افکار نیوز - ۳ روز پیش

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۱۷مرداد ۱۴۰۱)   قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملا دیروز بدون تغییر بوده است.مدل خودروقیمت (تومان)سمند LX (ساده)۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰سمند LX (ساده) ۱۴۰۱۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰پژو...
افکار نیوز - ۴ روز پیش

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۱)  قیمت خودرو  در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.مدل خودروقیمت (تومان)سمند LX (ساده)۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰سمند LX (ساده) ۱۴۰۱۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰پژو...
افکار نیوز - ۵ روز پیش

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۵ مرداد ۱۴۰۱)  قیمت خودرو  در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.مدل خودروقیمت (تومان)سمند LX (ساده)۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰سمند LX (ساده) ۱۴۰۱۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰پژو...
افکار نیوز - ۶ روز پیش

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۴ مرداد ۱۴۰۱)  قیمت خودرو  در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.مدل خودروقیمت (تومان)سمند LX (ساده)۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰سمند LX (ساده) ۱۴۰۱۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰پژو...
افکار نیوز - ۱ هفته پیش

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۳ مرداد ۱۴۰۱+ جدول

بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۳ مرداد ۱۴۰۱)  قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.مدل خودروقیمت (تومان)سمند LX (ساده)۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰سمند LX (ساده) ۱۴۰۱۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰پژو...
افکار نیوز - ۲ هفته پیش

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۲ مرداد ۱۴۰۱+ جدول

بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۲ مرداد ۱۴۰۱)  قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.مدل خودروقیمت (تومان)سمند LX (ساده)۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰سمند LX (ساده) ۱۴۰۱۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰پژو...
افکار نیوز - ۲ هفته پیش

قیمت خودرو در بازار آزاد در پنجم مرداد ۱۴۰۱+ جدول

بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۵ مرداد ۱۴۰۱)   قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات نسبت به دیروز با کاهش همراه بوده استمدل خودروقیمت (تومان)سمند LX (ساده)۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰سمند LX (ساده) ۱۴۰۱۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰پژو...
افکار نیوز - ۳ هفته پیش

قیمت خودرو در بازار آزاد در چهارم مرداد ۱۴۰۱

بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۴ مرداد ۱۴۰۱)   قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات نسبت به دیروز بدون تغییر همراه بوده استمدل خودروقیمت (تومان)سمند LX (ساده)۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰سمند LX (ساده) ۱۴۰۱۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰پژو...
افکار نیوز - ۳ هفته پیش

قیمت خودرو در بازار آزاد در دوم مرداد ۱۴۰۱+ جدول

بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۲ مرداد۱۴۰۱)   قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات  دیروز با افزایش همراه بوده است.مدل خودروقیمت (تومان)سمند LX (ساده)۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰سمند LX (ساده) ۱۴۰۱۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰پژو...
افکار نیوز - ۳ هفته پیش

قیمت خودرو در بازار آزاد در یکم مرداد ۱۴۰۱

بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱ مرداد ۱۴۰۱)   قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه بوده است.مدل خودروقیمت (تومان)سمند LX (ساده)۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰سمند LX (ساده) ۱۴۰۱۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰پژو...
افکار نیوز - ۳ هفته پیش

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۳۱ تیر ۱۴۰۱

بر اساس معاملات انجام شده امروز (۳۱ تیر ۱۴۰۱)  قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازارهمچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز بدون تغییر همراه  بوده است.مدل خودروقیمت (تومان)  رنو  ۲۰۱۸۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰رنو...
افکار نیوز - ۳ هفته پیش

قیمت خودروهای داخلی در ۳۰ تیر ۱۴۰۱

بر اساس معاملات انجام شده امروز (۳۰ تیر ۱۴۰۱)    قیمت خودرو  در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه  بوده است.مدل خودروقیمت (تومان)سمند LX (ساده)۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰سمند LX (ساده) ۱۴۰۱۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰پژو...
افکار نیوز - ۴ هفته پیش
  • پربیننده‌ترین اخبار ۴۸ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۶ ساعت گذشته