آخرین خبرها در مورد 'پخش برنامه مدرسه تلویزیونی' تعداد: ۱۸ خبر

جدول پخش برنامه درسی دانش‌آموزان در روز ۱۵ فروردین

 به گزارش «تابناک»، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی روز جمعه ۱۵ فروردین به شرح زیر است:شبکه آموزشمتوسطه دوره اول:ساعت۹ تا ۹:۳۰ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۸ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ درس ادبیات فارسی پایه ۹ساعت۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۸برنامه دوره ابتدایی:ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اولاز ساعت...
جدول پخش برنامه‌های آموزشی دانش‌آموزان در روز۱۵ فروردین اعلام شد

جدول پخش برنامه‌های آموزشی دانش‌آموزان در روز۱۵ فروردین اعلام شد

به گزارش خبر فوری، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی روز جمعه ۱۵ فروردین به شرح زیر است:شبکه آموزشمتوسطه دوره اول:ساعت۹ تا ۹:۳۰ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۸ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ درس ادبیات فارسی پایه ۹ ساعت۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۸برنامه دوره ابتدایی:ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اولاز ساعت...
خبر فوری - ۴ ماه پیش
جدول پخش برنامه‌های آموزشی دانش‌آموزان در روز۱۵ فروردین اعلام شد

جدول پخش برنامه‌های آموزشی دانش‌آموزان در روز۱۵ فروردین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی روز جمعه ۱۵ فروردین به شرح زیر است: شبکه آموزش متوسطه دوره اول: ساعت۹ تا ۹:۳۰ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۸ ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ درس ادبیات فارسی پایه ۹ ساعت۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۸ برنامه دوره ابتدایی: ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه...
مهر نیوز - ۴ ماه پیش
جدول پخش برنامه‌های آموزشی دانش‌آموزان در روز۱۵ فروردین اعلام شد

جدول پخش برنامه‌های آموزشی دانش‌آموزان در روز۱۵ فروردین اعلام شد

 جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی روز جمعه ۱۵ فروردین به شرح زیر است:شبکه آموزشمتوسطه دوره اول:ساعت۹ تا ۹:۳۰ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۸ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ درس ادبیات فارسی پایه ۹ ساعت۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۸برنامه دوره ابتدایی:ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اولاز ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ فارسی...
خبر فوری - ۴ ماه پیش
جدول پخش برنامه‌های آموزشی دانش‌آموزان در روز۱۳ فروردین اعلام شد

جدول پخش برنامه‌های آموزشی دانش‌آموزان در روز۱۳ فروردین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی روز چهارشنبه۱۳فروردین به شرح زیر است: شبکه آموزش: متوسطه دوره اول: ساعت۹ تا۹: ۳۰درس فرهنگ و هنر پایه۷ ساعت۹: ۳۰ تا۱۰ درس نگارش پایه ۹ ساعت۱۰ تا ۱۰: ۳۰ درس ادبیات فارسی پایه۸ برنامه دوره ابتدایی: ساعت۱۰: ۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول. از ساعت ۱۱...
مهر نیوز - ۴ ماه پیش

جدول زمانی برنامه آموزش مکمل دهم فروردین

به گزارش نما، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از دو شبکه آموزش و چهار سیما در روز امروز دهم فروردین از شبکه ۷ (شبکه آموزش) به شرح زیر اعلام شد:شبکه آموزشاخبار اجتماعی -​ متوسطه دوره اول:ساعت۹ تا ۹:۳۰ درس ریاضی پایه ۷ساعت ۹:۳۰ تا۱۰ درس فرهنگ‌وهنر پایه۹ساعت۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس ریاضی پایه۸دوره ابتدایی:ازساعت...
جدول زمانی برنامه آموزش مکمل دهم فروردین

جدول زمانی برنامه آموزش مکمل دهم فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از دو شبکه آموزش و چهار سیما در روز امروز دهم فروردین از شبکه ۷ (شبکه آموزش) به شرح زیر اعلام شد: شبکه آموزش متوسطه دوره اول: ساعت۹ تا ۹:۳۰ درس ریاضی پایه ۷ ساعت ۹:۳۰ تا۱۰ درس فرهنگ‌وهنر پایه۹ ساعت۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس ریاضی پایه۸ دوره ابتدایی: ازساعت...
مهر نیوز - ۴ ماه پیش
جدول زمانی برنامه آموزش مکمل شنبه نهم فروردین

جدول زمانی برنامه آموزش مکمل شنبه نهم فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از دو شبکه آموزش و چهار سیما در روز شنبه ۹ فروردین از شبکه ۷ (شبکه آموزش) به شرح زیر اعلام شد: شبکه آموزش متوسطه دوره اول: ساعت۹ تا ۹:۳۰ درس ادبیات و نگارش پایه ۷ ساعت ۹:۳۰ تا۱۰ درس ریاضی پایه۹ ساعت۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس علوم تحربی پایه۸ دوره ابتدایی:...
مهر نیوز - ۴ ماه پیش
جدول زمانی برنامه آموزش مکمل جمعه هشتم فروردین

جدول زمانی برنامه آموزش مکمل جمعه هشتم فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از دو شبکه آموزش و چهار سیما در روز جمعه ۸ فروردین از شبکه ۷ (شبکه آموزش) به شرح زیر اعلام شد:شبکه آموزشمتوسطه دوره اول:ساعت۹ تا ۹:۳۰ درس علوم اجتماعی پایه ۷ساعت ۹:۳۰ تا۱۰ درس فارسی پایه۹ساعت۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس مطالعات اجتماعی پایه۸دوره ابتدایی:ازساعت...
مهر نیوز - ۴ ماه پیش
جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز یکشنبه/برنامه ها را دانلود کنید

جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز یکشنبه/برنامه ها را دانلود کنید

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز یکشنبه ۲۵ اسفند اعلام شد:شبکه آموزش:متوسطه دوره اولازساعت ۸ صبح تا ۸.۳۰ درس ریاضی پایه هفتماز ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس کاروفناوری پایه نهمساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس ریاضی پایه هشتمساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس علوم تجربی پایه هفتمدوره ابتداییاز ساعت ۱۰.۰۵ تا...
خبر فوری - ۴ ماه پیش
جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز یکشنبه/برنامه ها را دانلود کنید

جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز یکشنبه/برنامه ها را دانلود کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز یکشنبه ۲۵ اسفند اعلام شد:شبکه آموزش:متوسطه دوره اولازساعت ۸ صبح تا ۸.۳۰ درس ریاضی پایه هفتماز ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس کاروفناوری پایه نهمساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس ریاضی پایه هشتمساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس علوم تجربی پایه هفتمدوره ابتداییاز...
مهر نیوز - ۴ ماه پیش

جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز یکشنبه ۲۵ اسفند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز یکشنبه ۲۵ اسفند اعلام شد.متوسطه دوره اولازساعت ۸ صبح تا ۸.۳۰ درس ریاضی  پایه هفتماز ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس کاروفناوری  پایه نهمساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس ریاضی پایه هشتمساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس علوم تجربی پایه هفتم دوره...
خبرگزاری دانشجو - ۴ ماه پیش
جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز شنبه ۲۴ اسفند

جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز شنبه ۲۴ اسفند

به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم; جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز شنبه ۲۴ اسفند اعلام شد.متوسطه دوره اولاز ساعت ۸ صبح تا ۸:۲۰ درس عربی پایه هفتمساعت ۸:۲۰ تا۸:۴۵ ریاضی پایه نهمساعت ۸:۴۵ تا ۹.۱۰ علوم تجربی پایه هشتمساعت ۹:۱۰ تا ۹:۳۰ ریاضی پایه نهمبرنامه دوره ابتداییاز...
جام جم - ۴ ماه پیش
برنامه های درسی شبکه چهار سیما روز جمعه 23 اسفند

برنامه های درسی شبکه چهار سیما روز جمعه ۲۳ اسفند

به گزارش خبرگزاری موج، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه چهار سیما برای روز جمعه ۲۳ اسفند ۹۸ اعلام شد که به شرح زیر است:از ساعت ۸ صبح تا ۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه ۱۰ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامیاز ساعت۸:۳۰ تا ۹ درس جغرافیا ۲ پایه ۱۱رشته‌های ادبیات...
خبرگزاری موج - ۴ ماه پیش
برنامه های جمعه 23 اسفند شبکه آموزش برای دانش آموزان اعلام شد

برنامه های جمعه ۲۳ اسفند شبکه آموزش برای دانش آموزان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری موج، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز جمعه ۲۳ اسفند ۹۸ اعلام شد که به شرح زیر است:متوسطه دوره اول: از ساعت ۹ صبح تا ۹:۲۵ درس مطالعات اجتماعی  پایه ۷از ساعت ۹:۲۵ تا ۹:۵۰ درس ادبیات فارسی پایه ۹از ساعت۹:۵۰ تا ۱۰:۱۵ درس مطالعات اجتماعی پایه...
خبرگزاری موج - ۴ ماه پیش
  • پربیننده‌ترین اخبار ۴۸ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۶ ساعت گذشته