فهرست کامل رنگ بندی شهر‌های کشور اعلام شد/ کدام شهرها قرمز شدند؟

فهرست کامل رنگ بندی شهر‌های کشور اعلام شد و از امروز ۱۶۹ شهرستان قرمز در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،  اپلیکیشن ماسک رنگ‌بندی جدید کشور را از امروز پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰ اعمال شد، منتشر کرد.

بر این اساس  ۱۶۹ شهرستان قرمز،  ۱۶۶ شهرستان نارنجی و  ۱۱۳ شهرستان زرد هستند و ار امروز ۲۴ تیر ۱۴۰۰ شهرستان‌های زیر در وضعیت قرمز قرار می‌گیرند.

میانه (استان آذربایجان شرقی)، شهرضا، لنجان، نائین (استان اصفهان)، فردیس، نظرآباد (استان البرز)، قدس، ملارد، پیشوا (استان تهران)، بیرجند، طبس (استان خراسان جنوبی)، درگز، سبزوار، سرخس، کاشمر، گناباد (استان خراسان رضوی)، شوش (استان خوزستان)، سمنان (استان سمنان)، ایرانشهر (استان سیستان و بلوچستان)، خنج (استان فارس)، البرز، بوئین زهرا، تاکستان، قزوین (استان قزوین)، قم (استان قم)، بروجرد (استان لرستان)، بابلسر، تنکابن (استان مازندران)، ساوه (استان مرکزی)، ملایر، نهاوند، کبودرآهنگ (استان همدان)، زرند (استان کرمان)، کنگاور (استان کرمانشاه)، کهگیلویه (استان کهگیلویه و بویر احمد)، بندرگز، ترکمن، رامیان، مراوه تپه، کلاله (استان گلستان)، ابرکوه (استان یزد)

رنگ‌بندی رسمی شهرستان‌های کشور از ۲۴ تیر ۱۴۰۰

وضعیت زرد: خطر متوسط. در این وضعیت فقط سطح شغلی ۴ تعطیل خواهد بود.
وضعیت نارنجی: پرخطر. در این وضعیت سطح شغلی ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود.
وضعیت قرمز: خیلی پرخطر. در این وضعیت همه‌ی مشاغل (به جز موارد ضروری سطح ۱) تعطیل خواهند بود.
همچنین خروج خودروهای بومی از شهرستان‌های نارنجی و قرمز و ورود خودروهای غیربومی به شهرستان‌های نارنجی و قرمز ممنوع خواهد بود.

آخرین جدول رنگ کرونایی شهرها از ۲۴ تیر ماه

نارنجیآذرشهرآذربایجان شرقی
زرداسکوآذربایجان شرقی
نارنجیاهرآذربایجان شرقی
نارنجیبستان آبادآذربایجان شرقی
نارنجیبنابآذربایجان شرقی
نارنجیتبریزآذربایجان شرقی
نارنجیجلفاآذربایجان شرقی
زردچاراویماقآذربایجان شرقی
زردخداآفرینآذربایجان شرقی
نارنجیسرابآذربایجان شرقی
نارنجیشبسترآذربایجان شرقی
نارنجیعجب شیرآذربایجان شرقی
زردکلیبرآذربایجان شرقی
نارنجیمراغهآذربایجان شرقی
نارنجیمرندآذربایجان شرقی
نارنجیملکانآذربایجان شرقی
قرمزمیانهآذربایجان شرقی
زردهریسآذربایجان شرقی
زردهشترودآذربایجان شرقی
زردهوراندآذربایجان شرقی
زردورزقانآذربایجان شرقی
نارنجیارومیهآذربایجان غربی
نارنجیاشنویهآذربایجان غربی
نارنجیبوکانآذربایجان غربی
زردپلدشتآذربایجان غربی
نارنجیپیرانشهرآذربایجان غربی
زردتکابآذربایجان غربی
نارنجیچالدرانآذربایجان غربی
زردچایپارهآذربایجان غربی
قرمزخویآذربایجان غربی
زردسردشتآذربایجان غربی
نارنجیسلماسآذربایجان غربی
نارنجیشاهین دژآذربایجان غربی
نارنجیشوطآذربایجان غربی
نارنجیماکوآذربایجان غربی
نارنجیمهابادآذربایجان غربی
نارنجیمیاندوآبآذربایجان غربی
نارنجینقدهآذربایجان غربی
قرمزاردبیلاردبیل
زرداصلاندوزاردبیل
زردبیله سواراردبیل
نارنجیپارس آباداردبیل
نارنجیخلخالاردبیل
زردسرعیناردبیل
زردکوثراردبیل
زردگرمیاردبیل
نارنجیمشگین شهراردبیل
زردنمیناردبیل
زردنیراردبیل
قرمزآران و بیدگلاصفهان
قرمزاردستاناصفهان
قرمزاصفهاناصفهان
نارنجیبرخواراصفهان
زردبوئین و میاندشتاصفهان
نارنجیتیران و کروناصفهان
زردچادگاناصفهان
قرمزخمینی شهراصفهان
زردخوانساراصفهان
زردخور و بیابانکاصفهان
زرددهاقاناصفهان
نارنجیسمیرماصفهان
نارنجیشاهین شهر و میمهاصفهان
قرمزشهرضااصفهان
نارنجیفریدناصفهان
زردفریدون شهراصفهان
نارنجیفلاورجاناصفهان
قرمزکاشاناصفهان
نارنجیگلپایگاناصفهان
قرمزلنجاناصفهان
نارنجیمبارکهاصفهان
قرمزنائیناصفهان
نارنجینجف آباداصفهان
قرمزنطنزاصفهان
نارنجیاشتهاردالبرز
نارنجیساوجبلاغالبرز
زردطالقانالبرز
قرمزفردیسالبرز
قرمزکرجالبرز
قرمزنظرآبادالبرز
نارنجیآبدانانایلام
قرمزایلامایلام
زردایوانایلام
نارنجیبدرهایلام
زردچرداولایلام
قرمزدره‌شهرایلام
نارنجیدهلرانایلام
زردسیروانایلام
زردملکشاهیایلام
قرمزمهرانایلام
زردهلیلانایلام
قرمزبوشهربوشهر
قرمزتنگستانبوشهر
قرمزجمبوشهر
قرمزدشتستانبوشهر
قرمزدشتیبوشهر
نارنجیدیربوشهر
نارنجیدیلمبوشهر
قرمزعسلویهبوشهر
قرمزکنگانبوشهر
قرمزگناوهبوشهر
قرمزاسلامشهرتهران
قرمزبهارستانتهران
قرمزپاکدشتتهران
قرمزپردیستهران
قرمزپیشواتهران
قرمزتهرانتهران
قرمزدماوندتهران
قرمزرباط کریمتهران
قرمزریتهران
قرمزشمیراناتتهران
قرمزشهریارتهران
قرمزفیروزکوهتهران
قرمزقدستهران
قرمزقرچکتهران
قرمزملاردتهران
قرمزورامینتهران
نارنجیاردلچهارمحال و بختیاری
قرمزبروجنچهارمحال و بختیاری
زردبنچهارمحال و بختیاری
نارنجیخانمیرزاچهارمحال و بختیاری
زردسامانچهارمحال و بختیاری
نارنجیشهرکردچهارمحال و بختیاری
نارنجیفارسانچهارمحال و بختیاری
زردکوهرنگچهارمحال و بختیاری
نارنجیکیارچهارمحال و بختیاری
نارنجیلردگانچهارمحال و بختیاری
زردبشرویهخراسان جنوبی
قرمزبیرجندخراسان جنوبی
زردخوسفخراسان جنوبی
نارنجیدرمیانخراسان جنوبی
زردزیرکوهخراسان جنوبی
زردسرایانخراسان جنوبی
نارنجیسربیشهخراسان جنوبی
قرمزطبسخراسان جنوبی
نارنجیفردوسخراسان جنوبی
نارنجیقائناتخراسان جنوبی
قرمزنهبندانخراسان جنوبی
زردباخرزخراسان رضوی
زردبجستانخراسان رضوی
نارنجیبردسکنخراسان رضوی
قرمزبینالودخراسان رضوی
نارنجیتایبادخراسان رضوی
زردتربت جامخراسان رضوی
نارنجیتربت حیدریهخراسان رضوی
زردجغتایخراسان رضوی
زردجوینخراسان رضوی
نارنجیچنارانخراسان رضوی
زردخلیل آبادخراسان رضوی
نارنجیخوافخراسان رضوی
زردخوشابخراسان رضوی
زردداورزنخراسان رضوی
قرمزدرگزخراسان رضوی
زردرشتخوارخراسان رضوی
زردزاوهخراسان رضوی
قرمزسبزوارخراسان رضوی
قرمزسرخسخراسان رضوی
زردصالح آبادخراسان رضوی
نارنجیفریمانخراسان رضوی
نارنجیفیروزهخراسان رضوی
قرمزقوچانخراسان رضوی
قرمزکاشمرخراسان رضوی
زردکلاتخراسان رضوی
زردکوهسرخخراسان رضوی
قرمزگنابادخراسان رضوی
قرمزمشهدخراسان رضوی
زردمه ولاتخراسان رضوی
نارنجینیشابورخراسان رضوی
قرمزاسفراینخراسان شمالی
قرمزبجنوردخراسان شمالی
نارنجیجاجرمخراسان شمالی
نارنجیراز و جرگلانخراسان شمالی
قرمزشیروانخراسان شمالی
زردفاروجخراسان شمالی
زردگرمهخراسان شمالی
نارنجیمانه و سملقانخراسان شمالی
نارنجیآبادانخوزستان
زردآغاجاریخوزستان
نارنجیامیدیهخوزستان
زرداندیکاخوزستان
نارنجیاندیمشکخوزستان
نارنجیاهوازخوزستان
نارنجیایذهخوزستان
زردباغ ملکخوزستان
زردباویخوزستان
نارنجیبندرماهشهرخوزستان
نارنجیبهبهانخوزستان
زردحمیدیهخوزستان
نارنجیخرمشهرخوزستان
نارنجیدزفولخوزستان
نارنجیدشت آزادگانخوزستان
نارنجیرامشیرخوزستان
نارنجیرامهرمزخوزستان
زردشادگانخوزستان
قرمزشوشخوزستان
نارنجیشوشترخوزستان
نارنجیکارونخوزستان
زردگتوندخوزستان
زردلالیخوزستان
نارنجیمسجد سلیمانخوزستان
زردهفتکلخوزستان
نارنجیهندیجانخوزستان
زردهویزهخوزستان
نارنجیابهرزنجان
زردایجرودزنجان
زردخدابندهزنجان
نارنجیخرمدرهزنجان
نارنجیزنجانزنجان
زردسلطانیهزنجان
زردطارمزنجان
زردماه نشانزنجان
زردآرادانسمنان
نارنجیدامغانسمنان
زردسرخهسمنان
قرمزسمنانسمنان
نارنجیشاهرودسمنان
قرمزگرمسارسمنان
نارنجیمهدی شهرسمنان
زردمیامیسمنان
قرمزایرانشهرسیستان و بلوچستان
قرمزبمپورسیستان و بلوچستان
زردتفتانسیستان و بلوچستان
قرمزچابهارسیستان و بلوچستان
قرمزخاشسیستان و بلوچستان
زرددشتیاریسیستان و بلوچستان
نارنجیدلگانسیستان و بلوچستان
قرمززابلسیستان و بلوچستان
قرمززاهدانسیستان و بلوچستان
قرمززهکسیستان و بلوچستان
قرمزسراوانسیستان و بلوچستان
قرمزسربازسیستان و بلوچستان
نارنجیسیب و سورانسیستان و بلوچستان
نارنجیفنوجسیستان و بلوچستان
نارنجیقصرقندسیستان و بلوچستان
نارنجیکنارکسیستان و بلوچستان
زردمهرستانسیستان و بلوچستان
نارنجیمیرجاوهسیستان و بلوچستان
قرمزنیک شهرسیستان و بلوچستان
زردنیمروزسیستان و بلوچستان
نارنجیهامونسیستان و بلوچستان
نارنجیهیرمندسیستان و بلوچستان
نارنجیآبادهفارس
نارنجیارسنجانفارس
نارنجیاستهبانفارس
نارنجیاقلیدفارس
نارنجیاوزفارس
زردبختگانفارس
نارنجیبواناتفارس
زردبیضافارس
نارنجیپاسارگادفارس
قرمزجهرمفارس
زردخرامهفارس
زردخرم بیدفارس
زردخفرفارس
قرمزخنجفارس
قرمزدارابفارس
زردرستمفارس
زردزرقانفارس
قرمززرین دشتفارس
زردسپیدانفارس
زردسرچهانفارس
زردسروستانفارس
قرمزشیرازفارس
زردفراشبندفارس
نارنجیفسافارس
نارنجیفیروزآبادفارس
نارنجیقیر و کارزینفارس
نارنجیکازرونفارس
قرمزکوارفارس
زردکوه‌چنارفارس
قرمزگراشفارس
قرمزلارستانفارس
قرمزلامردفارس
نارنجیمرودشتفارس
قرمزممسنیفارس
نارنجیمهرفارس
نارنجینی ریزفارس
نارنجیآبیکقزوین
زردآوجقزوین
قرمزالبرزقزوین
قرمزبوئین زهراقزوین
قرمزتاکستانقزوین
قرمزقزوینقزوین
قرمزقمقم
زردبانهکردستان
نارنجیبیجارکردستان
نارنجیدهگلانکردستان
زرددیواندرهکردستان
زردسروآبادکردستان
زردسقزکردستان
نارنجیسنندجکردستان
نارنجیقروهکردستان
نارنجیکامیارانکردستان
نارنجیمریوانکردستان
قرمزارزوئیهکرمان
نارنجیانارکرمان
نارنجیبافتکرمان
نارنجیبردسیرکرمان
قرمزبمکرمان
قرمزجیرفتکرمان
نارنجیرابرکرمان
نارنجیراورکرمان
قرمزرفسنجانکرمان
قرمزرودبار جنوبکرمان
نارنجیریگانکرمان
قرمززرندکرمان
قرمزسیرجانکرمان
قرمزشهربابککرمان
قرمزعنبرآبادکرمان
قرمزفاریابکرمان
قرمزفهرجکرمان
قرمزقلعه گنجکرمان
قرمزکرمانکرمان
قرمزکهنوجکرمان
زردکوهبنانکرمان
قرمزمنوجانکرمان
قرمزنرماشیرکرمان
نارنجیاسلام آباد غربکرمانشاه
نارنجیپاوهکرمانشاه
زردثلاث باباجانیکرمانشاه
نارنجیجوانرودکرمانشاه
زرددالاهوکرمانشاه
زردروانسرکرمانشاه
نارنجیسرپل ذهابکرمانشاه
نارنجیسنقرکرمانشاه
نارنجیصحنهکرمانشاه
نارنجیقصر شیرینکرمانشاه
نارنجیکرمانشاهکرمانشاه
قرمزکنگاورکرمانشاه
نارنجیگیلانغربکرمانشاه
نارنجیهرسینکرمانشاه
زردباشتکهگیلویه و بویر احمد
زردبهمئیکهگیلویه و بویر احمد
قرمزبویراحمدکهگیلویه و بویر احمد
زردچرامکهگیلویه و بویر احمد
نارنجیدناکهگیلویه و بویر احمد
قرمزکهگیلویهکهگیلویه و بویر احمد
نارنجیگچسارانکهگیلویه و بویر احمد
زردلندهکهگیلویه و بویر احمد
زردمارگونکهگیلویه و بویر احمد
قرمزآزادشهرگلستان
قرمزآق قلاگلستان
قرمزبندرگزگلستان
قرمزترکمنگلستان
قرمزرامیانگلستان
قرمزعلی آبادگلستان
قرمزکردکویگلستان
قرمزکلالهگلستان
قرمزگالیکشگلستان
قرمزگرگانگلستان
نارنجیگمیشانگلستان
قرمزگنبد کاووسگلستان
قرمزمراوه تپهگلستان
قرمزمینودشتگلستان
قرمزآستاراگیلان
نارنجیآستانه اشرفیهگیلان
زرداملشگیلان
قرمزبندر انزلیگیلان
قرمزرشتگیلان
زردرضوانشهرگیلان
قرمزرودبارگیلان
قرمزرودسرگیلان
نارنجیسیاهکلگیلان
زردشفتگیلان
نارنجیصومعه سراگیلان
نارنجیطوالشگیلان
نارنجیفومنگیلان
نارنجیلاهیجانگیلان
زردلنگرودگیلان
نارنجیماسالگیلان
نارنجیازنالرستان
نارنجیالیگودرزلرستان
قرمزبروجردلرستان
قرمزپلدخترلرستان
نارنجیچگنیلرستان
قرمزخرم آبادلرستان
قرمزدلفانلرستان
نارنجیدورودلرستان
زردرومشکانلرستان
قرمزسلسلهلرستان
نارنجیکوهدشتلرستان
قرمزآملمازندران
قرمزبابلمازندران
قرمزبابلسرمازندران
قرمزبهشهرمازندران
قرمزتنکابنمازندران
قرمزجویبارمازندران
قرمزچالوسمازندران
قرمزرامسرمازندران
قرمزساریمازندران
قرمزسوادکوهمازندران
نارنجیسوادکوه شمالیمازندران
نارنجیسیمرغمازندران
نارنجیعباس آبادمازندران
قرمزفریدونکنارمازندران
قرمزقائم شهرمازندران
نارنجیکلاردشتمازندران
نارنجیگلوگاهمازندران
قرمزمحمودآبادمازندران
نارنجیمیاندورودمازندران
نارنجینکامازندران
قرمزنورمازندران
قرمزنوشهرمازندران
نارنجیآشتیانمرکزی
نارنجیاراکمرکزی
نارنجیتفرشمرکزی
قرمزخمینمرکزی
نارنجیخندابمرکزی
نارنجیدلیجانمرکزی
زردزرندیهمرکزی
قرمزساوهمرکزی
زردشازندمرکزی
نارنجیفراهانمرکزی
زردکمیجانمرکزی
قرمزمحلاتمرکزی
زردابوموسیهرمزگان
قرمزبستکهرمزگان
نارنجیبشاگردهرمزگان
قرمزبندر لنگههرمزگان
قرمزبندرعباسهرمزگان
قرمزپارسیانهرمزگان
قرمزجاسکهرمزگان
قرمزحاجی آبادهرمزگان
قرمزخمیرهرمزگان
قرمزرودانهرمزگان
قرمزسیریکهرمزگان
قرمزقشمهرمزگان
قرمزکیشهرمزگان
قرمزمینابهرمزگان
نارنجیهرمزهرمزگان
نارنجیاسدآبادهمدان
زردبهارهمدان
نارنجیتویسرکانهمدان
نارنجیرزنهمدان
زردفامنینهمدان
قرمزکبودرآهنگهمدان
قرمزملایرهمدان
قرمزنهاوندهمدان
نارنجیهمدانهمدان
قرمزابرکوهیزد
قرمزاردکانیزد
نارنجیاشکذریزد
قرمزبافقیزد
قرمزبهابادیزد
قرمزتفتیزد
قرمزخاتمیزد
قرمزمهریزیزد
قرمزمیبدیزد
قرمزیزدیزد

 

برچسب ها رنگ بندی ، شهر ، شهرستان ، کشور لینک کوتاه: snn.ir/003ywt اخبار مرتبط افزایش دوباره مرگ‌های کرونایی در کشور / ۱۸۴ فوتی در شبانه روز گذشته برخورد با داروخانه‌های متخلف در عرضه انسولین قلمی ۲۲۷۵۰ ابتلا و ۱۶۶ فوتی جدید کرونا در کشور / بیش از ۲۱۴ هزار تزریق واکسن در ۲۴ ساعت گذشته نمکی: هیچ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در سیستان و بلوچستان نباید هزینه بپردازد آغاز فرآیند نسخه نویسی الکترونیک در ۴ سامانه بیمه سلامت کیش، ارمنستان می‌شد اگر... آخرین آمار کرونا در ایران؛ شناسایی بیش از ۲۰ هزار بیمار جدید جزئیات ارسال تجهیزات مقابله با کرونا به سیستان و بلوچستان جزئیات از واکسیناسیون افراد بالای ۶۸ سال / بدون نوبت واکسن نمی‌زنند تأمین نیاز ۴۲۵ مرکز دیالیز کشور توسط هلال احمر بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی خبرنامه گزارش خطا این خبر را به اشتراک بگذارید این خبر را به اشتراک بگذارید snn.ir/003ywt snn.ir/003ywt اخبار مرتبط افزایش دوباره مرگ‌های کرونایی در کشور / ۱۸۴ فوتی در شبانه روز گذشته برخورد با داروخانه‌های متخلف در عرضه انسولین قلمی ۲۲۷۵۰ ابتلا و ۱۶۶ فوتی جدید کرونا در کشور / بیش از ۲۱۴ هزار تزریق واکسن در ۲۴ ساعت گذشته نمکی: هیچ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در سیستان و بلوچستان نباید هزینه بپردازد آغاز فرآیند نسخه نویسی الکترونیک در ۴ سامانه بیمه سلامت کیش، ارمنستان می‌شد اگر... آخرین آمار کرونا در ایران؛ شناسایی بیش از ۲۰ هزار بیمار جدید جزئیات ارسال تجهیزات مقابله با کرونا به سیستان و بلوچستان جزئیات از واکسیناسیون افراد بالای ۶۸ سال / بدون نوبت واکسن نمی‌زنند تأمین نیاز ۴۲۵ مرکز دیالیز کشور توسط هلال احمر ارسال نظرات نام: ایمیل: * نظر: * captcha:
  • خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمایید.
  • توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.

تاريخ انتشار: ۱۴۰۰/۴/۲۴  |  ساعت انتشار: ۱۳:۴۹  |  کد خبر: ۱۰۳۵۷۸۴۸  |  منبع: خبرگزاری دانشجو  | 

نظر شما

- از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری نمایید.
- از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمایید.
نام:
ایمیل:  
نظر:  
کد امنیتی :
 

ارسال
  • پربیننده‌ترین اخبار ۴۸ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۶ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار اخبار اجتماعی