اخبار مرتبط

ایران د‌ربرداشت از پارس‌جنوبی از قطر سبقت‌گرفت