«مسافر آگوست»؛ روایتی از زندگی شهید مدافع حرمی که مکان مزارش مشخص نیست