ژاوی: از تماشای بازی سپاهان مقابل العین غافلگیر شدیم