نظر دو مرجع تقلید درباره استفاده از الکل برای ضدعفونی کردن